عملکرد انسان های موفق در شرایط بحرانی

عملکرد انسان های موفق در شرایط بحرانی

دوره غیر حضوری جامع آموزش سخنرانی، فن بیان و اعتماد به نفس

 آموزش سخنرانی، فن بیان و اعتماد به نفس

کارگاه آموزشی آنلاین مدیریت ترس از سخنرانی- تقویت و ایجاد اعتمادبه نفس

 مدیریت ترس از سخنرانی- تقویت و ایجاد اعتمادبه نفس

کارگاه آموزشی آنلاین خودپذیری و اعتماد به نفس

 خودپذیری و اعتماد به نفس

زندگی هدفمند

زندگی هدفمند

کارگاه آموزشی آنلاین ابراز وجود و اعتماد به نفس

ابراز وجود و اعتماد به نفس

مسئولیت پذیر و اعتماد به نفس(مسئولیت پذیری چیست؟ و چه تاثیری بر اعتماد به نفس دارد؟)

 مسئولیت پذیری و اعتماد به نفس

سناریوی سخنرانی(شروع، بدنه و پایان سخنرانی)