مراسم درگذشت

مراسم درگذشت

مراسم درگذشت – مدیحه ســرایی نوعــی از ســخنرانی اســت کــه در مــدح و ســتایش کســی ایــراد می شــود.

مدیحــه اغلــب در مراســم تدفیــن ایــراد می شــود، امــا می توانــد در هــر مراســم بزرگداشــتی مثــل مراســم

روز ســوم، مراســم روز هفــت، مراســم چهلــم و غیــره نیــز ایــراد شــود. ســخنران ها اغلــب در مراســم تدفیــن

و یاد بــود مدیحه ســرایی می کننــد. مدیحه ســرایی علاوه بــر انجــام کاری اجتماعــی، می توانــد بخــش مهمــی از فراینــد التیــام خودتــان و بازمانــدگان متوفــی نیــز باشــد.

هر مدیحه سرایی سه هدف اصلی دارد:

۱. اظهار تأسف از فقدان: «ما بابت درگذشت (نام متوفی) دردمند هستیم…»

۲. بزرگداشت حیات: «(نام متوفی) عاشق مردم بود…»

۳. یافتــن معنــا: «وقتــی در مــورد (نــام متوفــی) فکــر می کنیــم، بیاییــد بــه خاطــر بیاوریــم او چقــدر کامــل و سرشــار از عشــق زندگــی می کــرد.»

بــرای تأثیر گــذاری بیشــتر مدیحــه، بــر چنــد ویژگــی خــاص فــرد مورد ســتایش تمرکــز کنیــد. به عنوان مثــال، مدیحــه ای بــرای یــک آتش نشــان ممکــن اســت بــا ارائــه ی مــواردی از کمــک او بــه دیگــران بــر تأثیــر شــجاعت آن فــرد تمرکــز کنــد.

بــه ایــن ده راهبــرد کلیــدی و چنــد نکتــه ی عملــی بــرای نوشــتن و ایــراد یــک مدیحه ســرایی به یادماندنــی نــگاه کنیــد:

۱. خودتــان را وارد مســئله نکنیــد. بــه فکــر راحتــی و حفــظ احتــرام خودتــان باشــید. به عنوان مثــال، به جــای این کــه بگوییــد

«مــن از عشــق و حمایتــی کــه (نــام متوفــی) دریافــت می کــرد متعجــب می شــدم». بگوییــد «(نــام متوفــی مثلاً مرحــوم فلانــی)

از عشــق و تأییــدی کــه از هــزاران نفــر دریافــت می کــرد، شــگفت زده بــود و همــه ی مــا هــم شــگفت زده هســتیم»

۲. صادقانــه صحبــت کنیــد و بــه وزن و آهنــگ توجــه داشــته باشــید. جریــان نوشــتن خــود را بــا بلنــد خوانــدن ســخنرانتان

در حیــن نوشــتن آن بررســی کنیــد. مطمئــن شــوید وزن و آهنــگ ســخنرانی طبیعــی و مناســب مراســم این چنینــی اســت.

۳. نگاهــی متعــادل بــه زندگــی فــرد داشــته باشــید. حقایــق واضــح در مــورد زندگــی فــرد را نادیــده نگیریــد، ماننــد دو همســر ســابق او (به ویــژه اگــر آن هــا جــزو مخاطبــان باشــند).

۴. بــا روایــت و حکایــت، اضطــراب و تنــش را از بیــن ببریــد. داســتان ها بایــد خــاص باشــند و وجــوه مهمــی از زندگــی فــرد را نشــان بدهند.

مــن هیچ وقــت فرامــوش نمی کنــم کــه در خانــه ی دکتــر (نــام متوفــی) در اتاقــی بســیار زیبــا روی مبــل نشســتم و ســعی کــردم بــا دکتــر حــرف بزنــم. دختــر او از ســرو کولــش بــالا می رفــت. دکتــر (نــام متوفــی) خیلــی طبیعــی دســتش را دور دختــرش (می تــوان نــام دختــر را گفــت) حلقــه مــی زد و درحالی کــه لبخنــدی بــر لــب داشــت، او را می بوســید؛ و مــا در مــورد مســائل روز جامعــه باهــم صحبــت می کردیــم؛ و …

۵. بــه فکــر تمــام شــنوندگانتان باشــید. ســعی کنیــد بــا تمــام آن هــا، حتــی عمــه ی متوفــی نیــز تمــاس برقــرار کنیــد!

۶. اطلاعــات زمینــه ای را در داســتان هایی کــه می گوییــد بــه هــم ببافیــد تــا جدیدتریــن دوســتان احســاس کننــد به حســاب آورده شــده اند.

۷. همــکاران و دوســتان قدیمــی را بــا نقل قولــی از آن هــا، بخشــی از قدردانــی خــود کنید.

۸. از صمیــم قلــب بنویســید. از جملات تصنعــی اجتنــاب کنیــد. بــا جملات برآمــده از دل شــروع کنیــد.

۹. به طــور مســتقیم افــراد را مخاطــب قــرار بدهیــد و آن هــا را بــه نــام بخوانیــد: «مثلاً آقــای فلانــی کــه …»

۱۰. بــا جملــه ای احساســی و به یادماندنــی بــه ســخنرانی پایــان بدهیــد. «مثلاً؛ حــالا او متعلــق بــه اعصــار اســت.»

نمونه سخنرانی مدیحه سرایی در مدح یک شاعر

مراسم درگذشت – بــا درگذشــت (نــام شــخص شــاعر)، مــا یــک معلــم، یــک دوســت و الگویــی بــرای چگونه شــاعر بودن در جامعه ای سیاســی و اجتماعی بزرگ تر را ازدســت داده ایم. (نــام شــاعر) هیچ چیــز در مــورد خــودش نکــرد؛ او خــودش اصــل بــود. او صریــح، هوشــمند، بخشــنده و بــدون شــرمندگی بــود. او کاری کــردن کــه تعــداد معــدودی از چهره هــای ادبــی، اجتماعــی یــا سیاســی قــادر بــه انجــام آن هســتند؛ او کارش را از صفحــات کاغــذ بیــرون آورد و جرئــت کــرد خــودش باشــد.

در چهــل ســال گذشــته، کار او شــاهدی عینــی از نقــش بســیار مهــم شــاعر در جامعــه بــوده اســت. او از موجودیــت مــا دفــاع کــرده؛ اینکــه هنرمنــدان یــک ضــرورت هســتند، نــه یــک ابــزار سیاســی و ســرگرم کننده.

(نــام شــاعر) بــه مــا نشــان داد کــه مــا به عنــوان نویســنده، هنرمنــد و بازیگــر بایــد واقعیــت وجــودی خودمــان را بــروز بدهیــم و باکســی کــه هســتیم، نه فقــط بــاکاری کــه انجــام می دهیــم.

او الگویــی بــرای آن دســته از مــا بــوده اســت کــه تلاش می کنیــم بیــدار بمانیــم، آزادانــه نفــس بکشــیم و ایــن جهــان اغلــب تاریــک و غیرقابل تحمــل را کمــی بهتــر از این کــه یافته ایــم، کنیــم.

او در را بــه روی فضایــی بــاز کــرد کــه در آن شــعر قــدرت کافــی بــرای ایجــاد تغییــر در جهــان دارد. او بــدن خــودش را در چارچــوب در قــرار داد و از زندگــی خــودش، از صــدای خــودش، به عنــوان اســاس اثبــات آنچــه بــاور داشــت، اســتفاده کــرد. او بخشــی از عمــر هفتاد ســاله اش را صــرف بــاز نگه داشــتن ایــن درکــرد تــا دیگــران از آن عبــور کننــد؛ تــا مــن و شــما بتوانیــم از آن عبــور کنیــم تــا شــاید انگیــزه ی زندگــی پیــدا کنیــم و تغییــری در دنیــا بــه وجــود بیاوریــم کــه نا امیدانــه نیازمنــدش اســت. او به عنــوان اســتاد، بی بدیــل اســت؛ مــا به عنــوان نمــاد زنــده ی انســان های آزاد، هــرروز انــکار می شــویم و او ابــدی خواهــد بــود. او بــه قــدرت هنــر بــرای برافراشــتن صلــح و اتمــام جنگ هــا، بــرای ایجــاد عشــق، بــه خنــده واداشــتن مــا و رو بــه نــور کــردن روح، ایمــان داشــت.

او در خاطرها خواهد ماند.

دلمان برایش تنگ خواهد شد. او فراموش نخواهد شد.

نمونه سخنرانی مراسم درگذشت

درد از دســت رفتــن او را نمی توانیــم فرامــوش کنیــم. در روزهــای آفتابــی تابســتان کرانــه ی خلیج فــارس یــا در ایــن فصــل ســرد ســال، هنــوز هــم چهــره ی پرشــور و پرحــرارت او را بــه یــاد می آوریــم و می گوییــم: «جــای توخالــی اســت، (نــام شــخص یــا لقــب مرحــوم یــا مرحومــه) و همیشــه خالــی خواهــد بــود.» امــا در دل شــب تاریــک، ســتاره ها را می بینیــم و اکنــون بــه چــه روشــنی او را می بینیــم. در عصــر خویــش مــردان و زنــان بــزرگ دیگــری را، در کشــور خــود و کشــورهای دیگــر دیده ایــم؛ امــا در وجــود او شــعله ای زبانــه می کشــید کــه حتــی بعــد از عمــر کوتــاه و درگذشــت زودهنگامــش، خامــوش نشــده اســت. او مــا را بــه ایرانــی بــودن خویــش مباهــی کــرد و پرتــو نــور زندگــی او همیشــه دنیــا را روشــن خواهــد کــرد.

خداونــد او را قریــن رحمــت خــود قــرار دهــد و بــا پیامبــران و معصومیــن دیــن محشــور نمایــد؛ و بــرای خانــواده و بازمانــدگان، صبــر جزیــل و عمــر فــراوان و باعــزت آرزو داریــم. طبــق دســتور آقــای … فرزنــد ارشــد آن مرحوم/مرحومــه … هــر کــس طلبــی یــا هرگونــه وصیــت یــا صحبتــی راجــع بــه آن مرحــوم دارنــد بــه ایشــان مراجعــه نماینــد.

ضمناً هرکــس مراســم جشــن و شــادمانی و عروســی دارد ازنظــر خانــواده ی مرحوم/مرحومــه… مانعــی نــدارد چنان کــه آن مرحوم/مرحومــه نیــز خــود راضــی بــه ایــن نخواهــد بــود کــه مراســم ســایر مؤمنــان برگــزار نگــردد. مراســم روز ســوم آن تازه مرحوم/مرحومه… در روز سه شــنبه در مورخ … در مســجد … برگــزار خواهــد شــد از همــه ی کمــال بزرگــواران خواهشــمندیم بــا حضــور خودشــان در ایــن مراســم باعــث شــادی روح آن تــازه درگذشــته باشــند. از تمــام عزیزانــی کــه از دور و نزدیــک بــه ایــن مجلــس تشــریف آوردنــد و ابــراز همــدردی نمودنــد کمــال تشــکر و قدردانــی راداریــم. انشــا الله کــه در شــادی هایتان شــرکت کنیــم.

مراسم درگذشت

مراسم درگذشت

جهت دریافت نسخه چاپی کتاب سخنرانی ویژه مراسم لطفاً بر روی تصویر کلیک نمایید.

برای دریافت نسخه الکترونیکی کتاب سخنرانی ویژه مراسم لطفاً بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

جهت دریافت نسخه الکترونیکی

اشتراک این صفحه

دیدگاهتان را بنویسید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.