مراسم افتتاحیه - مراسم اختتامیه

مراسم افتتاحیه - مراسم اختتامیه

مراسم افتتاحیه – مراسم اختتامیه

مراسم افتتاحیه

مراسم افتتاحیه – مراسم اختتامیه – بهتریــن ســخنرانی افتتاحیــه آن اســت

کــه دســتاوردهای عملــی و فیزیکــی چیــزی را کــه افتتــاح می شــود،

بــا معنویــت و آرمان گرایــی تلفیــق کنــد.

کلنــگ پــروژه ای را بــر زمیــن زدن، قطــع نــوار ســاختمانی نــو یــا کارخانــه ای جدیــد لحظاتــی

به یادماندنــی در تاریخچــه ی شــرکت یــا دوران کار و اشــتغالتان هســتند.

ایــن نــوع مراســم شــالوده ی زندگــی تجــاری و آســتانه ی تحــول و تــداوم هســتند.

چنیــن مراســمی بایــد آکنــده از خوش بینــی باشــند و فرصتــی در اختیــار بگذارنــد

کــه برانگیزیــد، الهام بخشــید و یگانگــی ایجــاد کنیــد.

اگــر همین کــه ســرنخ بــه دســت آمــد، کار آســان می شــود. کافــی اســت

کــه بــه پنــج پرســش: کــه کــی، کجــا، چــه و چــرا پاســخ دهیــد.

پنج پرسش:

۱. چه چیزی را افتتاح می کنیم و چر ا اینجا جمع شده ایم؟

۲. این بنا یا پروژه چگونه آغاز شد؟ سرچشمه این ایده کجا بود؟

۳. چــه کســی یــا کســانی برنامه ریــزی کردنــد،

اجــرا کردنــد و یــا ســرمایه گذاری کردند؟

بینان گــذاران، مدیــران، کارگــران و ســرمایه گذاران یــا معتمــدان محلــی را کــه یــاری نموده انــد، بســتایید.

۴. شرکت، کارکنان، مصرف کنندگان و جامعه چه بهره ای خواهند برد؟

اثر مثبت کوشش ها در روزها و سال های آینده.

۵. بعــد از آن کــه کارخانــه یــا پــروژه بــه بهره بــرداری رســید،

چــه کســی مســئول اداره ی آن خواهد بود؟

بــه کارمنــدان و هرکســی کــه اینجــا کار خواهــد کــرد، اشــاره و بــه آنــان افتخــار و ابــراز اعتمــاد کنیــد.

رســالت آن هــا را گــوش زد کنیــد و بــا ابــراز اعتقــاد بــه توانایی شــان در کســب و توفیــق، تحــت تأثیــر خــود قــرار دهیــد.

نمونه سخنرانی افتتاح کارخانه

مراسم افتتاحیه – مراسم اختتامیه – فــرض کنیــد مراســم افتتــاح کارخانــه ی کنســرو ماهــی هرمــزان گشــت جنــوب اســت.

گفته انــد کــه توفیــق در کســب وکار از «آرزو، آموختــن و درآمــد» بــه دســت می آیــد.

امــروز در اینجــا گردآمده ایــم تــا نتیجــه ای را کــه بعــد از مدتــی طولانــی از آرزو، آموختن و درآمد گرفته ایــم، افتتــاح کنیــم.

کارخانــه ای را افتتــاح می کنیــم کــه حاصــل اســتفاده از آخریــن فناوری هــای روز اســت.

بــذر «آرزو»… ســال پیــش جوانــه زد و هرمــزان گشــت تــازه متولد شــده بــود، امــا

آقــای جعفــری بنیان گــذار شــرکت مــا آرزویــی بلنــد در ســر داشــت- کــه

پیش قــراول کارخانه هــای کنســرو ماهــی در ایــن منطقــه باشــد.

ایشــان جلــوتر از اکثــر مــردم دریافتنــد کــه ایــن کارخانــه در ایــن منطقــه صنعتــی بالنــده خواهــد بــود،

به ویــژه اگــر بتوانیــد تولیــدی باکیفیــت ارائــه نماییــد.

نزدیکــی مــا بــه دریــای خلیج فــارس و مراکــز صنعتــی و تجــاری جنــوب کشــور مزیتــی بــزرگ اســت.

آن «آرزو» یــا چشــم انداز رؤیایــی مــا بــود. در یــک ســال بعــد در مســیر آموختــن گام برداشــتیم.

فــراز و نشــیب هایی را پشــت ســر گذاشــتیم؛ امــا چشــم مــا بــه هــدف دوخته شــده بــود.

بــا گام هایــی آهســته امــا اســتوار پیــش رفتیــم؛ و همان طــور کــه میدانیــد در پــی آموختــن بــه درآمــد رســیدیم

. ایثــار و اســتعداد مدیــران و کارکنــان باعــث شــد کــه روزبــه روز کار خــود را بهتــر انجــام دهیــم.

پیشــرفت مــدام مــا موجــب رونــق کســب وکار مــا شــد. از بودجــه ی ناچیــز و نیــروی کاری کوچــک

در ســال … بــه یکــی از ده شــرکت بــزرگ منطقــه تبدیل شــده ایم. دســتیابی بــه چنیــن توفیــق،

بــدون وجــود شــما ممکــن نبــود؛ و مــن امــروز آمــده ام از یکایــک شــما تشــکر کنــم. مراســم

امــروز حاصــل فکــر و کار و کوشــش شماســت.

در بیــن شــما آن قــدر مســتحق ســتایش هســت کــه انتخــاب یکــی از بیــن این همــه دشــوار اســت؛

امــا اگــر آقایــان جعفــری و رنجبــر نبودنــد، هیچ کــدام مــا اینجــا نبودیــم.

و اکنــون مــا اینجــا هســتیم تــا کارخانــه ای جدیــد را افتتــاح کنیــم، نســلی نــو از کارخانه هایــی کــه

تجهیــزات فنــی پیشــرفته دارد و بــرای … نفــر اشتغال ایجــاد می کنــد و ســالی … تومــان

بــه اقتصــاد منطقــه تزریــق می کنــد.

گاهــی نگاهــی بــه گذشــته، چــراغ راه آینــده اســت.
بیســت ســال پیــش، در ایــن مــاه،مراســمی دیگــر برپــا بــود مراســم افتتــاح بنــای یادبــود یکــی از شــریف ترین فرزنــدان ایــن دیــار یعنــی آقــای پورمنــد.

و ایــن آقــای پورمنــد بــود کــه می گفــت اقتصــاد ایــن منطقــه وقتــی رونــق خواهــد گرفــت

کــه «چرخ هــای آن بــه دســت مــردم بچرخــد». ســاختمانی کــه امــروز افتتــاح می کنیــم

، به جــای خــود، بنــای یادبــود همــان روحیــه ی «اقتصــاد مردمــی» اســت کــه آقــای پورمنــد

، در دورانــی کــه ایــن منطقــه هنــوز دوران کودکــی را می گذرانیــد کلیــد کامیابــی ملــت می دانســت.

منطقــه جنــوب از چنــان رشــد و رونقــی برخــوردار شــده اســت کــه آقــای پــو رمنــد بــدان می اندیشــید.

همان طــور کــه بنــای یادبــود آقــای پورمنــد یــادآور توفیــق مــداوم آرمــان «زندگــی، آزادی

و ســعادت جویــی» اســت؛ ســاختمانی کــه امــروز افتتــاح می کنیــم، بنــای یادبــودی زنــده اســت

بــرای روحیــه ی ایرانــی گرایــش بــه عمــل اقتصــادی کــه آقــای پورمنــد بــه آن ارج بســیار می نهــاد.

بنابرایــن فقــط ســاختمانی را افتتــاح نمی کنیــم، بلکــه آرمان هــا و احســاس تعهــد خویــش را

بــه ترقــی و پیشــرفت کــه ایــن ســاختمان تجســم آن اســت، بازمی گشــاییم.

اگــر همــه ی مــا در ماه هــا و ســال های آینــده آنچــه را در تــوان داریــم به کار گیریــم،

شــرکت و کارخانــه مــا بــه رشــد خــود ادامــه خواهــد داد و موجــت بهره منــدی و پیشــرفت مــا کارمنــدان

، جامعــه ای کــه در آن زندگــی می کنیــم خواهــد شــد و بــه تحقــق آرمــان مــا کــه رشــد و توســعه باشــد، کمــک خواهــد کــرد.

نمونه سخنرانی افتتاحیه کتابخانه

بــا انتخــاب کلامــی مناســب و بــا ســتایش روحیــه ی شــهروندی مــردم محل، چــه بــزرگان و

چــه مــردم عــادی کــه بــه بنــای کتابخانــه کمــک کردنــد و از آن اســتفاده خواهنــد کــرد. نطــق افتتاحیــه

، بــه چیــزی فراتــر تبدیــل می شــود.

دکتــر شــهریاری رئیــس یکــی از دانشــکده های محلــی در مراســم افتتــاح کتابخانــه ای عمومــی

ســخن گفــت و در ســخنانش جنبه هــای عملــی و الهام بخش را به خوبی تلفیق کرد.

کتابخانــه ای را کــه امــروز افتتــاح می کنیــم، بنــای یادبــودی اســت کــه شــهر مــا هیــچ حمایتــی را

از آن دریــغ نمی کنــد. یادبــود رهبــری بزرگــوار و شایســته در طــول سال هاســت. یادبــود هم وطنــان ماســت

کــه حیــات فکــری را بــا مشــارکت ونیــز راز راه کمک هــای مالــی خودشــان، حمایــت می کننــد. بنــای یادبــودی

از انســانیت امــروزی همــه ی ماســت کــه اثــر آن در ایــن گنجینــه ی دانــش و اطلاعــات ثبــت می شــود و بــرای همیشــه باقــی می مانــد.

مراسم اختتامیه

نمونه سخنرانی مراسم اختتامیه

مراسم افتتاحیه – مراسم اختتامیه – عــرض سلام دارم حضــور هنرمنــدان، ســینماگران و مســئولان جشــنواره

، ایــن جشــنواره زیبایــی و نقاط جذابــی دارد که می تــوان آن را به وضــوح دیــد و مــن اینجا اشاره ای خواهــم داشــت

بــه بعضــی از ایــن مــوارد. ســینما امــروز به شــدت موردحمایــت دســتگاه ها و نهادهــا اســت نمونــه اش امــروز همیــن

مراســم تجلــی اراده ملــی اســت امــا ســینما نیــاز بــه حمایــت جدی تــری دارد و آن حمایــت خــود ســینماگران از ســینما اســت.

ســینمای ایــران، امــروز از درون خــود مــورد تقویــت واقــع می شــود، رقابت هــا و بعضــی رفتارهــای صحیــح بــه ســینما کمــک خواهــد کــرد.

جشــنواره فیلــم فجــر وقتی کــه برگزار می شــود همه کســانی کــه در جشــنواره وارد می شــوند معنــی اش ایــن

اســت کــه همــه قواعــد جشــنواره را پذیرفته انــد، کارشناســی داوری را پذیرفته انــد و حــق همــه همیــن اســت زیــرا

ایــن جشــنواره ملــی اســت و متعلــق بــه همــه اســت امــا مســئله ای کــه در اینجــا مطــرح اســت، اعتراض هایــی کــه بــه داورهــا می شــود.

بــه نظــر مــن راه درســت ایــن اســت کــه اگــر مــا بــه داوری هــای اعتــراض داریــم خودمــان در یــک جــای دیگــر

بــه شــکلی دیگــر داوری کنیــم و برگزیده هــای خودمــان را اعلام کنیــم.

مــن یــک منتقــدی را دیــدم کــه در یــک نشــریه ای نوشــته بــود کــه از نظــر ایشــان بهترین هــای جشــنواره ایــن افــراد هســتند

، ایــن کار خیلــی خــوب اســت امــا معنــی نــدارد کــه مــا بــه رأی و نظــر داوران اعتــراض کنیــم و آن هــا

را متهــم بــه طــرح و برنامــه کنیــم و یــا مدیریــت جشــنواره را زیــر ســؤال ببریــم ایــن کار درشأن مــا نیســت و در شأن جشــنواره فیلــم فجــر نیســت.

کار دیگــری کــه وجــود دارد و بایــد آن را انجــام داد ایــن اســت کــه بایــد ایــن جایــزه جشــنواره ملــی،

یعنــی ســیمرغ طلایــی را روی دســت ببریــم و بارهــا بــر آن بوســه بزنیــم و بــه آن افتخــار کنیــم تــا سرمشــق جوانــان شــود.

در اینجــا، جــا دارد از تعــدادی از کارگردان هــا و تهیه کننــدگان فیلم هــا تشــکر کنــم کــه چگونــه بــا

شــوق وذوق در ماه هــای آخــری کــه بــه جشــنواره مانــده بــود پروانــه ســاخت گرفتنــد و فیلمشــان را

ســاختند هرچنــد کــه ســیمرغ هــم نگرفتنــد؛ و حرف وحدیثــی هــم شــنیده نشــد و ایــن رفتــار پســندیده اســت و غیر از ایــن جالــب نیســت. چــه خــوب اســت کــه از ایــن رفتارهــا تکــرار شــود.

جشــنواره فیلــم فجــر تعامــل و همکاری هــای فرهنگــی و ســینمایی بــا ســایر جشــنواره های بین المللــی خواهــد داشــت. بعضی هــا تلاش می کننــد، بــدون مجــوز فیلــم بســازند البتــه ممکــن اســت جوان ترهــا نداننــد، امــا قانــون و آیین نامــه ایــن اســت هرکســی کــه می خواهــد فیلــم بســازد بایــد پروانــه ســاخت بگیــرد و غیر از ایــن رفتــار غیر قانونــی می شــود.

اگــر فیلــم می خواهــد خــارج از کشــور بــرود و بــه هــر شــکلی در هــر کشــوری نمایــش داده شــود بایــد مجــوز بگیــرد امــا متأســفانه دیــده می شــود کــه بــدون مجــوز نیــز اتفــاق می افتــد قطعاً این هــا جــرم اســت و رفتــاری غیرقانونــی اســت.

ســازمان ســینمایی یک نهــاد قضایــی و یــا انتظامــی نیســت کار مــا نیســت علاقــه هــم نداریــم کــه برخــورد بــا ایــن رفتارهــای غیرقانونــی

بــه اینجاهــا بکشــد امیدواریــم کــه پــس از تشــکیل صنــوف ســینمایی بنشــینیم و قانــون و قاعــده ای بنویســیم کــه ایــن اتفاقــات نیفتــد

تــا زمانــی کــه قانــون و مجوزهــا چیــزی را می گویــد بــه آن عمــل کنیــم و خلاف آن رفتــار نکنیــم به هرحــال امیدواریــم کــه ایــن همبســتگی

و نشــاطی کــه امــروز در ســینمای ایــران شــاهد هســتیم و نیروهایــی کــه بــه میــدان آمدنــد بــه ســینمای ایــران و بــه مــا کمــک کنــد

که ســینمای ایــران بیش از گذشــته راه تعالــی را در راســتای اهــداف انقلاب و در چارچــوب قانــون و نظــام طــی کنــد و اگــر قوانیــن نیــاز بــه

اصلاح و تغییــر دارد و بایــد بــا شــرایط روز هماهنــگ شــود ایــن مــوارد را هــم بررســی کنیــم و قانون گــذار هــم کمــک کنــد تــا ســینماگر

مــا بــا فــراق بــال بیشــتر فیلــم خــود را بســازد و موفــق باشــد.

مراسم افتتاحیه - مراسم اختتامیه

مراسم افتتاحیه – مراسم اختتامیه

جهت دریافت نسخه چاپی کتاب سخنرانی ویژه مراسم لطفاً بر روی تصویر کلیک نمایید.

برای دریافت نسخه الکترونیکی کتاب سخنرانی ویژه مراسم لطفاً بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

جهت دریافت نسخه الکترونیکی

اشتراک این صفحه

2 Comments

  1. Sarajuddin گفت:

    سلام خدمت جناب استاد عالیقدر امید وارم دارای صحت وعافیت کامل باشید.
    مراسم آغاز سال تعلیمی شروع می شود لطفا موضوعی را به صفحه نشر کنید

دیدگاهتان را بنویسید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.