سخنرانی تبلیغاتی و انتخاباتی ۱

سخنرانی تبلیغاتی و انتخاباتی

سخنرانی تبلیغاتی و انتخاباتی

۱ – ســخنرانی کاندیداهــای انتخاباتی مثــل رئیس جمهــور، نماینــدگان مجلــس، وزرا، شــورای شــهر کــه هــزاران نفــر در پیــش روی او هســتند
و بــه وســیله ی رادیــو، تلویزیــون و مطبوعــات، همــه ی ملــت ســخنان او را می شــنوند
و می خواننــد یــا ســخنان آن هــا بــرای آگاه کــردن ملــت اســت
از سیاســت دولــت و منظورهایــی کــه دنبــال می کننــد یــا بــرای تشــویق مــردم اســت
بــه بعضــی کارهــا یــا بــرای دعــوت آن هــا بــه رأی دادن در انتخــاب کســی و یــا بــر پیشــنهادی و جــواب و ســؤالی کــه از ملــت می شــود
و یــا بــرای تبلیغــات بــه هــر دلیلــی ایــن ســخنرانی انجــام بگیــرد
بایــد نــگاه تیزبیــن داشــته و نــکات ریزبیــن را رعایــت کننــد
تــا بتواننــد در ایــن امــر بهتریــن معجــزه آفرینــی را داشــته باشــند.

۱ – اولیــن فــن ســخنرانی کــه کاندیداهــای انتخاباتــی بایــد از آن آگاهــی داشــته باشــند، راز و رمزهــای دقیق سیاســت اســت.

۲ – کاندیداهــای انتخاباتــی کاملاً در موضــوع ســخن خــود بایــد آگاه و هوشــیار باشــند و بــر موضــوع خــود احاطــه داشــته باشــند.

۳ – گاهی نیاز اســت کــه بــا ســخنرانی خــود معجــزه آفرینــی کننــد و گروه هــای  مخالــف را موافــق و گروه هــای موافــق را مخالــف ســازند.

۴ – کاندیداها بایــد حاضرجــواب باشــند و در صــورت لــزوم فی البداهــه صحبــت  کننــد.

(محصول ویدئویی سخنرانی بداهه و حاضرجوابی را از وب سایت www.ganjenahan.com دریافت کنید.)

۵ – بــرای تأثیرگــذاری ســخن کاندیداهــا بایــد خــود را خیرخــواه دولــت و ملــت و  مملکــت، بی غــرض و امیــن و درســتکار، دانــا و عاقــل و راســت گو نشــان دهنــد.

۶ – کاندیداهــای انتخاباتــی بایــد معلومات عمومــی خوبــی و اطلاعــات بــه روز در هــر زمینــه داشــته باشــند کــه در مواقــع لــزوم بتواننــد در مــورد آن صحبــت کننــد یــا اگــر ســؤالی از آن هــا شــد بتواننــد جــواب دهنــد.

۷ – یــک کاندیــدای انتخاباتــی کــه می خواهــد ســخنرانی حرفــه ای سیاســی داشــته باشــد بایــد از اوضــاع گذشــته و حــال کشــور خــود کاملاً مطلــع باشــد.

۸ – یــک کاندیــدای انتخاباتــی بایــد مشــکلات و موجبــات پیشــرفت کشــور را بدانــد.

۹ – مــردان وزنــان کاندیــدای انتخاباتــی بایــد اســتعداد و قــوه مالــی و نیــروی مــادی و معنــوی کشــور خــود را بشناســند؛ و بــا ســخنرانی خــود وســایل و موجبات پیشــرفت کشــور را در نظــر بگیرنــد.

۱۰ – از مناســبات کشــور خــود بــا ممالک دیگــر و احــوال آن ممالک و سیاســت آن هــا آگاهــی داشــته باشــند.

۱۱ – کاندیداهــای انتخاباتــی بایــد مــوارد زیــر را در مــورد مــردم و مخاطبــان خــود بداننــد؛

• بدانند مردم و شنوندگان آن ها در چه اوضاع و احوالی هستند؟

• به چه چیز وابسته و دلبسته و چه چیز های نیاز دارند؟

• از چه چیز گریزان و روی گردانند؟

• احساسات و عواطف آنها به کدام سو متمایل است؟

۱۲ – کســانی کــه کاندیــد انتخاباتــی می شــوند حتــی از فــدا کــردن حســن شــهرت و محبوبیــت خــود درجایــی کــه بــرای کشــور خطــر در پیــش ببینــد دریــغ نکننــد زیــرا اگــر بــه سخنانشــان مطمئــن باشــند و بداننــد کــه حــق اســت ضــرری متوجــه آنــان نمی شــود.

۱۳ – کاندیداهــای انتخاباتــی همیشــه بایــد خــدا، عدالــت، انصــاف و مــروت را در پیــش چشــم داشــته باشــند.

۱۴ – مــردان و زنــان سیاســت بایــد مــردم را همــواره بــه راه راســت هدایــت نماینــد و آبــروی ملــت و دولــت و خیــر عالــم انســانیت را بخواهنــد.

۱۵ – مــردان و زنــان سیاســی بیــش از هــر ســخنور دیگــر بایــد ســاده و طبیعــی و بی ریــا ســخن بگویــد و در پــی آرایــش گفتــار خــود نباشــد.

۱۶ – ســخنرانی کاندیداهــای انتخاباتــی مثــل کشــتی گیری اســت.

ســخنران ممکــن اســت حریف هــای پــرزور داشــته باشــد، بــه مخالفتــش برخیزنــد،
میــان حرف هایش تیکــه و متلــک بیندازنــد، حرفش را قطــع کننــد، فریــاد بزننــد،
شــاید گفته هــای ناراحت کننــده بشــنود یــا حــرکات ناشایســت ببینــ
و در قبــل یــا وســط راه دل سردشــان کننــد. پــس بایــد خــود را نبــازد،
خونســرد باشــد و درعین حــال متانــت خــود را حفــظ نمایــد.

۱۷ – کســی کــه تــازه وارد کار سیاســت شــده اســت بایــد در خودنمایــی و مبــادرت به ســخنرانی شــتاب نداشــته باشــد،
یــک مــدّت ســاکت بــوده، ســیر و تماشــا کنــد و ســخنرانی دیگــران را ببینــد،
در مقــام نکته ســنجی و دقایــق آمــوزی باشــد، هــم نبــض مردمــی کــه طرفــدار و همقــدم بــا ایشــان اســت
بــه دســت بیــاورد، هــم رمــوز سیاســت و ســخنرانی را دریابــد و متوجــه باشــد
کــه اگــر بــه ناپختگــی قــدم در میــدان سیاســت و مخصوصاً ســخنرانی بگــذارد،
ممکــن اســت دور باطــل بخــورد و شــتاب زدگی او را از مقصــد دور ســازد.

آیــا حــالا در هــزاره ســوم بایــد بــاور کنیــم کــه تمامــی متن هــای کاندیداهــا در جهــان، حاصــل اندیشــیدن شــخص کاندیــد اســت؟!
چــه کســی توانایــی نــگارش صدهــا ســخنرانی بــا ده هــا موضــوع مختلــف را دارد؟!
اهمیــت تأثیــر و نفــوذ ســخنرانی ها و اظهار نظرهــای مقامات کشــورها و کاندیداهــای انتخاباتــی
در دوران معاصــر بــا پیشــرفت ســریع صنایــع ارتباطــی و سیســتم های چندرســانه ای نمــود بیشــتری یافتــه اســت.

مفاد ســخنرانی های رســمی در کشــورها امــروزه چنــان اهمیــت تخصصی یافته اســت
که از کارشناســان حرفــه ای و متخصــص بــا توانائی هــای پژوهشــی بــالا، هــوش و اطلاعــات
سرشــار در محــدوده وســیعی از موضوعــات و همچنیــن توانایــی و تبحــر در خاصه نویســی بــرای تهیــه ســخنرانی ها اســتفاده می شــود.

اهمیــت ســخنرانی نویســان متخصــص و تاریخچــه ســخنرانی نویســی بــرای روســای جمهــوری در ایالات متحــده

اســتفاده از ســخنرانی نویســان متخصــص از گذشــته های دور در حکومت ها بعضاً بــه صورتــی گمنــام مرســوم بــوده اســت
ولــی در زمــان ریاســت جمهــوری کلویــن کولیــج ســیزدهمین رئیس جمهــور آمریــکا (م ۱۹۲۳) بــا ســخنرانی
نویســی هادســون ولیــر و ســپس در زمــان ریاســت جمهــوری جــرج واشــنگتن بــا به کارگیــری تومــاس جفرســون
، جمــز مادیســون و الکســاندر همیلتــون وجهــی آشــکار یافــت و بعدهــا بخشــی تحــت عنــوان
دفتــر ســخنرانی نویســی در کاخ ســفید تعبیــه گردیــد کــه در زمینه هــای وســیعی از جملــه
تهیــه ســخنرانی های مهــم، ســخنان روزمــره بــا میهمانــان کاخ ســفید، بیانیه هــا، فرامیــن
رئیس جمهــور و پیام هــای رئیس جمهــور بــه کنگــره فعالیــت می نماینــد.

ســخنرانی نویســان گاهــی نقــش برجســته ای در جریــان مبــارزات انتخاباتــی روســای جمهــور ایفــا می نماینــد بــرای مثــال مایــکل جــان گرســون ســتون نویســی بخــش روابــط خارجــی نشــریه واشنگتن پســت بــود و کمــی قبــل از ســال ۲۰۰۰ میلادی طــی مبــارزات انتخاباتــی جــرج بــوش به عنــوان نویســنده ســخنرانی های انتخاباتــی، همــکاری خــود را بــا بــوش آغــاز و در دوران ریاســت جمهــوری وی بــه ســمت رئیــس تیــم ســخنرانی نویســان کاخ ســفید منصــوب شــد.

اوباما و فن سخنرانی

سخنرانی تبلیغاتی و انتخاباتی ۱ – در مبــارزات انتخاباتــی اخیــر آمریــکا نیــز خانــم هیلاری کلینتــون در قبــال فصاحــت بیــان آقــای اوبامــا در بحبوحــه مبــارزات انتخاباتــی، قول هــا و ســخنرانی های او را فقــط تعــدادی لغــات و کلمــات توصیــف نمــود. رئیــس گــروه ســخنرانی نویسان آقــای اوبامــا کــه از ســال ۲۰۰۷ به این ســمت در ســتاد انتخاباتــی وی منصــوب گردیــده، جــان فــاوراو اســت کــه قبلاً در مبــارزات انتخاباتــی آقــای جــان کــری بــا وی همــکاری داشــته و در ســال ۲۰۰۵ همکاری بــا ســناتور اوبامــا را در دفتــر وی به عنــوان ســخنرانی نویــس آغــاز نمــوده اســت.

تکیــه برخــی سیاســتمداران بــر متــون ســخنرانی از قبــل تهیه شــده توســط کارشناســان به قــدری اســت کــه خانــم نونــان نویســنده کتــاب «سیاســتمداران و ســخنرانی نویســان» کــه خــود ســخن نویــس ریــگان رئیس جمهــور اســبق آمریــکا بــوده اظهــار مــی دارد درحالی کــه برخــی از مهم تریــن ســخنرانی های ریــگان را نوشــته ولــی دربــاره مطالــب آن هــا هیچ گونــه ملاقاتــی بــا رئیس جمهــور نداشــته و مشــاوره ای از وی نگرفتــه اســت.

لئونــارد اســتینهورن نیــز در اظهارنظــری در خصــوص کتــاب فــوق در نیویورک تایمز می گویــد کــه طــی پنــج ســال بیــش از ۱۰۰ ســخنرانی بــرای اعضــای مختلــف کنگــره آمریــکا تهیــه نمــوده و تنهــا دو یــا ســه نفــر از آن هــا به صــورت جــدی در خصــوص محتــوای مطالب، او را یــاری داده انــد.

آقــای تــد سورنســن ســخنرانی نویــس مشــهور زمــان ریاســت جمهــوری کنــدی نیــز در مصاحبــه بــا نیویورک تایمــز در خصــوص تفــاوت ســخن نویســی درگذشــته و حــال بــا اشــاره بــه نقــش ســخنرانی معــروف کنــدی در حــل بحــران موشــکی شــوروی ســابق در کوبــا می گویــد: امــروزه لغــات و عبــارات بــرای شــکل دهی تصویــر ذهنــی شــنوندگان بــکار می رونــد و نــه حــل معضــات کشــور.

وی بــا اشــاره بــه آقــای جــرج بــوش نیــز بــه نیویورک تایمز می گویــد: درواقــع او معنی بســیاری از لغــات را نمی دانــد. به هرحــال علیرغــم وجــود انتقاداتــی در خصــوص تهیــه ســخنرانی دولتمــردان توســط غیــر و نگرانــی از اعمال نظــر و ایجــاد فاصلــه بیــن آن هــا و لغاتــی کــه بــر زبــان می راننــد توســط کســانی کــه به جــای آن هــا فکــر می کننــد و می نویســند، ولــی فلســفه ایجــاد چنیــن دفتــری در کاخ ســفید و انجــام وظایــف ســخنرانی نویســان همــواره مــورد تأییــد بســیاری از صاحب نظــران آن هــا اســت و چنیــن اســتدلال می کننــد کــه در دنیــای مــدرن و تخصصــی امــروز نبایــد انتظــار داشــت کــه روســای جمهــور بــه ســبک و ســیاق روســای جمهــور گذشــته نظیــر آبراهــام لینکلــن آن هــم در قطــاری کــه بــه ســمت گتیســبورگ مــی رود متــن سخنرانی هایشــان را خودشــان تهیــه نماینــد ولــی موضــوع قابل انتظــار آن اســت کــه روســای جمهــور ضمــن اشــراف کامــل بــر امــور، هنــر ســخنوری و نفــوذ کلام را بــه شــکل اســتادانه ای بــه نمایــش بگذارنــد.

کاندیداها رعایت کنند

۱) درســت و ســنجیده ســخن بگوییــد. هنگامی کــه ســخنرانی می کنیــد گفتــار و عبــارات شــما بایــد مطابــق بــا اصــول خاصــی باشــد. بــه هــر زبانــی کــه حــرف می زنیــد بایــد دســتور زبــان همــان زبــان را مراعــات کنیــد. بــه وضعیــت قــرار گرفتــن فعــل و فاعــل و قیــود و صفــات توجــه داشــته باشــید چــون واحــد اندازه گیــری ســخن گفتــن، دســتور زبــان اســت. خودتــان را جــای مــردم قــرار ندهیــد و به جــای مــردم حــرف نزنیــد. مثال: ما مردم ایران … یا: ما ملت ایران …این طوری …یا آن طوری… هستیم.

۲) آهنــگ صــدا بایــد متفــاوت باشــد؛ یعنــی جایــی لازم اســت در بیــان مطلــب بلنــد صحبــت کنــد و گاهــی بــرای تأثیــر بیشــتر به آرامــی مســائل را مطــرح کنــد. بــالا بــودن تــن صــدا در مخاطبــان تأثیــر می گــذارد اگــر یکنواخــت حــرف بزنیــد، مخاطبــان خســته خواهنــد شــد.

۳) صــاف و شــفاف ســخنرانی کنیــد اگــر در تــوان شــما نیســت، قــول ندهیــد منظــور خــود را بــا صراحــت تمــام بیــان کنیــد و در پوشــش و لفافــه ســخن نگوییــد.

۴) تکیه کلام نداشــته باشد اگر مخاطبان شــما احســاس کنند در ســخنانتان به تعــدادی از کلمــات و عبــارات تکیــه می کنیــد مســخره اتــان خواهنــد کــرد؛ بنابرایــن بــه نــکات ضعــف خــود توجــه کنیــد و درصــدد برطــرف کــردن آن هــا باشــید. بعضــی از ســخنرانان از کلمــات «نــون یــا تنویــن دار» بیشــتر اســتفاده می کننــد و تصــور می کنند. کلماتی چون: گاهاً، طبیعتاً، قطعاً، اصولاً، واقعاً و…. به اهمیت سخن آنــان خواهــد افــزود. درحالی کــه اســتفاده بیشــتر از چنــد کلمــه موجــب می شــود، جذبــه ســخن از بیــن بــرود.

۵) مؤدبانــه ســخن بگوئیــد، بــه هنــگام ســخنرانی ادب و نزاکــت اخلاقــی را رعایــت کنیــد، نــگاه، حــرف زدن، حــرکات و رفتــار ســخنران همگــی بایــد مؤدبانــه باشــد چــون درصــد بیشــتری از تأثیــرات ســخنرانی در مشــاهده اســت؛ بنابرایــن اگــر مــؤدب باشــید ســخنان شــما بیشــترین تأثیــر را در مخاطبــان خواهــد گذاشــت.

۶) بــه هنــگام حــرف زدن نبایــد کلمــات مقطــع و بریده بریــده باشــد. مثــل کســانی کــه لکنــت زبان دارنــد، صحبــت نکنیــد. یــا تنــد و ســریع حــرف نزنیــد چــون هــردوی ایــن حــالات زیان بــار اســت. ســعی کنیــد شــمرده صحبــت کنیــد تــا در اذهــان شــنوندگان جــای گیــرد.

۷) لطافــت طبــع داشــته باشــید. بعضــی از افــراد وقتــی حــرف می زننــد ناخودآگاه در دل آدم می نشــیند. درســت اســت لطافــت طبــع یــک موهبــت الهــی اســت ولــی بــا تفکــر و تأمــل می تــوان از خطیبــان نامــور و مشــهور مطالبــی را آموخــت حافــظ می فرمایــد:
حافظ از مشرب قسمت گِله بی انصافی است

طبع چون آب و غزل های روان ما را بس

سخنرانی تبلیغاتی و انتخاباتی 1

سخنرانی تبلیغاتی و انتخاباتی ۱

جهت دریافت نسخه چاپی کتاب سخنرانی ویژه مراسم لطفاً بر روی تصویر کلیک نمایید.

برای دریافت نسخه الکترونیکی کتاب سخنرانی ویژه مراسم لطفاً بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

جهت دریافت نسخه الکترونیکی

اشتراک این صفحه

دیدگاهتان را بنویسید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.