سخنرانی تبلیغاتی و انتخاباتی 3

سخنرانی تبلیغاتی و انتخاباتی 3

چند نمونه از مَثَل‌ها، نقل‌قول‌ها و جمله های کوتاه ، مفید و مؤثر قابل استفاده در انواع سخنرانی برای مراسم

 

جمله‌های کوتاه ، مفید و مؤثر = در این‌جا جملاتی آماده جهت استفاده در متن انواع سخنرانی که در مراسم‌های مختلف مطرح شده است. شما می‌توانید این جمله‌ها را در انواع

سخنرانی‌هایی که پیش‌رو دارید بکار گیرید و سخنرانی خود را با استفاده از این جملات تنظیم نمایید.

متن انواع سخنرانی را کتاب سخنرانی ویژه مراسم که در زیر همین متن بدان اشاره شده است دریافت نمایید.

 

• همیشــه ســعی کنیــد کار را بــه انجــام برســانید؛ موفقیــت را فرامــوش  کنیــد.

 

• بعضی ها بر این باورند با معدل ۱۰ در مدرسه در زندگی بسیار موفق خواهند شد.

 

• طلا در کــوره ی آتــش آزمــوده می شــود و انســان در کــوره ی ســختی ها و دشــواری ها

 

• اینجــا مدرســه ای دشــوار اســت؛ امــا مــدارس دشــوار فارغ التحصیلانی برجســته تحویــل جامعــه می دهنــد.

 

• پروانه هــا رنگارنــگ، آرام و چشــم نواز هســتند و نمی تواننــد آســیبی برســانند. دنبــال کار خــود هســتند و ضمــن آن

دل دیگــران را شــاد می کننــد. مــن هــم می خواهــم پروانــه ای باشــم کــه بــا خوانــدن آواز، دل مــردم را شــاد کنــم.

مــن بــه همیــن راضــی ام، چنان کــه پروانه هــا نیــز بــه آنچــه هســتند راضی انــد. پروانه هــا آرام، امــا در کار خــود

جــدی هســتند.

 

• شغل و زندگی خود را یکی نگیرید. آن دو یکی نیستند.

 

• وقتــی همــه ی آدم هــا مثــل هم فکــر می کننــد، پیداســت کــه هیچ کــدام آن قــدر کــه بایــد، فکــر نمی کننــد.

 

• هیچ کــس را نمی تــوان شــناخت. مگــر این کــه او را واداریــم کــه بــا مــا از در مخالفــت درآیــد. در اختلاف و تعــارض

اســت کــه شــخصیت هــر کــس بــروز می نمایــد.

 

• وظیفــه در زبــان مــا واژه ای متعالــی اســت. در هــر کاری وظیفــه ی خود را انجــام دهیــد. بیش تــر از آن نمی توانیــد و

کم تــر از آن را نخواهیــد.

 

• جهانــی کــه تعلیــم و تربیــت بــه انســان می دهــد، زندگــی آینــده ی او را تعیین می کند.

 

• امنیــت و سرنوشــت هــر ملــت، در نظــام آمــوزش ســالم آن رقــم می شــود.

 

• همیشــه صحبــت از دارا و نــدار اســت. چــرا از کارکــن و بــی کاره حرفــی در میــان نیســت؟

 

• بــه کســی رأی دهیــد کــه کم تــر وعــده می دهــد، چنیــن آدمــی کم تر ناامیدتــان می کنــد.

 

• اشــتباهات بــزرگ غالباً بــه طنابــی کلفــت می ماننــد کــه بــا رشــته های باریــک متعــدد بافته شــده باشــد.

 

• شکست، فرصتی است که دوباره با هوشیاری بیش تر شروع کنید.

 

• دوســتی مثــل کــوزه اســت، اگــر بشــکند تعمیــر می شــود، عشــق مثــل شیشــه اســت کــه اگــر شکســت دیگــر

بــه درد نمی خــورد.

 

• اگر درباره ی آینده فکر نمی کنید، آینده ای نخواهید داشت.

 

• توشه ی آخرت، چیزهایی است که به دیگران داده ایم.

 

• انسان بزرگ کسی است که بر نسل خود اثر بگذارد.

 

• وقتــی نســبت بــه دشــمنان خــود نفــرت می ورزیــم، آن هــا را بر خــود چیره می ســازیم، خــواب از چشــم مــا می

پــرد، اشــتهای مــا کــور می شــود، تندرســتی و خوشــبختی مــا مختــل می گــردد. اگــر دشــمنان مــا ایــن را می

دانســتند، از شــادی در پوســت خــود نمی گنجیدنــد. نفــرت مــا آسیبی بــه آن هــا نمی رســاند، امــا شــب و روز مــا را

ســیاه می کنــد.

 

• هــر کــس می توانــد انســانی بــزرگ باشــد؛ زیــرا هرکــس می تواند خدمت کنــد. لازم نیســت کــه دانشــگاه را تمــام

کــرده باشــید تــا بتوانیــد خدمــت کنیــد. لازم نیســت فعــل فاعلتــان بــا یکدیگــر بخوانــد تــا خدمــت کنیــد. فقــط کافــی

اســت قلبــی مهربــان و روانــی برآمــده از عشــق داشــته باشــید.

 

• نفــرت مثــل اســید اســت. هــم ظــرف خــود را می خورد و هم چیزی را کــه بــر آن پاشــیده می شــود.

 

• اگــر بنشــینید و همــه اش فکــر کنیــد کــه چــه کنــم و چــه نکنــم یــا چــه اتفاقــی خواهــد افتــاد یــا نخواهــد افتــاد،

نــه کاری خواهیــد کــرد و نــه اتفاقــی خواهــد افتــاد.

 

• آنچــه را کــه دیگــری به خوبــی شــما می توانــد انجــام دهــد، انجــام ندهیــد. آنچــه را کــه دیگــری به خوبــی شــما

می توانــد بگویــد، نگوییــد؛ آنچــه را کــه دیگــری به خوبــی شــما می توانــد بنویســد، ننویســید. بــه چیــزی بچســبید

کــه در هیچ کــس، جــزء در خــود شــما، نیســت و به این ترتیــب وجــود خویــش را منشــأ اثــر ســازید.

 

• انجــام درســت هــر کاری، آســان تر از آن اســت کــه توضیــح دهیــد چــرا انجامــش ندادیــد.

 

• ســازمان خــوب، ســازمانی اســت کــه کارکنــان آن کار خــود را خــوب انجــام می دهنــد؛ امــا ســازمان عالــی آن اســت

کــه کارکنــان آن از دل وجــان مایــه می گذارنــد و فراتــر از شــرح وظیفــه ی شــغلی گام برمی دارنــد.

 

• مهربانــی، در کلام اعتمــاد مــی آورد، در اندیشــه عمــق می بخشد و در مشــورت عشــق می آفرینــد.

 

• مهربانی، زنجیر طلایی پیوند جامعه است.

 

• مهربانی ولو اندک باشد، هدر نمی رود.

 

• در زندگی از هیچ نباید ترسید. فقط باید آن را فهمید.

 

• آدم ها هنگام خندیدن، خوش قیافه تر می شوند.

 

• اگر بتوانید با یکدیگر بخندید، می توانید با یکدیگر کار کنید.

 

• متــاع دانــش در کتابخانــه رایــگان اســت. فقــط ظــرف خــود را همــراه داشــته باشــید.

 

• یکــی از بهتریــن راه هــای قانــع کــردن دیگــران، گــوش دادن بــه حرف های آن هاست.

 

• جدایــی بــا عشــق همــان می کنــد کــه بــاد بــا آتــش، شــعله ی کوچک را خامــوش می کنــد، شــعله ی بــزرگ را

شــعله ورتر می ســازد.

 

• مهم ترین امر در ازدواج خوشبختی نیست، ثبات و پایداری است.

 

• موانــع و مشکلات را وقتــی می بینیــد کــه چشــم را از هــدف خــود برگردانیــد.

 

• آدم خوش بیــن در هــر مصیبتــی، فرصتــی را می بینــد و آدم بدبیــن در هــر فرصتــی، مصیبتــی را.

 

• پانــدول ذهــن انســان بیــن فهــم و نافهمــی نوســان می کنــد، نــه بیــن حــق و باطــل.

 

• بنــدر بــرای کشــتی جــای امنــی اســت، امــا کشــتی ها بــرای توقــف در بنــدر ســاخته نشــده اند.

 

• تلویزیــون آموزنــده اســت به محــض آنکــه آن را روشن می کنند، به کتابخانــه برویــد و کتابــی بخوانیــد.

 

• همیشــه راغــب باشــید کــه تصمیــم بگیریــد. ایــن دســت و آن دســت نکنیــد. تیــر را از چلــه ی کمــان رهاســازید.

 

• اگــر از پــس کاری برنمی آییــد، تصــور نکنیــد کــه هیچ کس از پــس آن برنمی آیــد. بــاور کنیــد کــه خــود نیــز تــوان

انجــام آن راداریــد.

 

• داستان خوب، مثل عکس خوب، به صد من آمار می ارزد.

 

• چهره ی خوب بهترین توصیه نامه است.

 

• شــخصیت مثــل درخــت و شــهرت مثــل ســایه ی آن است. سایه مجــازی، امــا درخــت حقیقــی اســت.

 

جهت دریافت نسخه چاپی کتاب سخنرانی ویژه مراسم لطفاً بر روی تصویر کلیک نمایید.

 مَثَل‌ها، نقل‌قول‌ها و جمله های کوتاه ، مفید و مؤثر قابل استفاده در انواع سخنرانی برای مراسم

مَثَل‌ها، نقل‌قول‌ها و جمله های کوتاه ، مفید و مؤثر قابل استفاده در انواع سخنرانی برای مراسم

برای دریافت نسخه الکترونیکی کتاب سخنرانی ویژه مراسم لطفاً بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

جهت دریافت نسخه الکترونیکی

اشتراک این صفحه

2 Comments

  1. Sarajuddin گفت:

    در مورد آغاز سال تعلیمی لطف نشر کنید

دیدگاهتان را بنویسید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.