خرداد ۸, ۱۳۹۷
زبان بدن در سخنرانی - استاد علی پیشدار

ویژگی ها و رمزگشایی زبان بدن و اشتباهات معمول در هنگام ارائه سخنرانی

ویژگی ها و رمزگشایی زبان بدن و اشتباهات معمول در هنگام ارائه سخنرانی سه ویژگی مشترک موفق زبان بدن در سخنرانی زبان بدن در سخنرانی ۱- […]
اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۷
نقش زبان بدن در سخنرانی- حرکات سر و دست

نقش زبان بدن در سخنرانی

نقش زبان بدن در سخنرانی پرفسور آلبرت مهرابیان استاد دانشگاه UCLA کشور امریکا با تحقیقی که از نقش زبان بدن در ارتباطات در کتاب پیام های […]
اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۷
چگونه از زبان بدن در سخنرانی استفاده کنیم؟

چگونه از زبان بدن در سخنرانی استفاده کنیم؟

نقش زبان بدن در سخنرانی- پیام های خاموش چگونه از زبان بدن در سخنرانی استفاده کنیم؟(نقش زبان بدن در سخنرانی) نقش زبان بدن در سخنرانی – […]